28.9.16

Βάφτισαν την κλοπή ΕΝΦΙΑ : Αντισυνταγματικός και παράλογος ο ΕΝΦΙΑ

Γράφει ο Καδήρ Αϊκούτ
Αντιμέτωποι με φουσκωμένα και δυσβάσταχτα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ βρέθηκαν οι περισσότεροι φορολογούμενοι συμπολίτες μας οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν φόρους ακόμα και για τα ....
αυθαίρετα τους που νομιμοποίησαν καθώς και γα τα κενά ή ημιτελή ακόμα κτίσματα.
Ο νέος αυτός φόρος παραβιάζει τα άρθρα 4, παρ. 5 του Συντάγματος περί φορολογικής ισότητας και φορολογικής δικαιοσύνης, το άρθρο 17 του Συντάγματος για το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αλλά και το άρθρο 25 του Συντάγματος το οποίο κάνει λόγο για αρχή της αναλογικότητας, αναγκαιότητας, καταλληλότητας στους περιορισμούς ατομικών δικαιωμάτων.
Στο άρθρο 4, παρ. 5 του Συντάγματος που ορίζει πως οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους στα δημόσια βάρη καθιερώνεται το προοδευτικό φορολογικό σύστημα. Αυτό σημαίνει με απλά Ελληνικά ότι οι έχοντες τον περισσότερο πλούτο πρέπει να συνεισφέρουν και τα περισσότερα στα δημόσια ταμεία.  Λάθη και παραλείψεις όμως εμφανίζονται στα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, αφού π.χ. οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν περάσει την έκπτωση 60 % για τα ημιτελή ακίνητα. Επίσης οι ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν έχουν κανένα κέρδος από κάποιο ακίνητο (δεν το εκμισθώνουν σε τρίτους δηλαδή) καλούνται να πληρώσουν το ΕΝΦΙΑ όπως και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι εκμισθώνουν τα ακίνητα τους σε τρίτους.  Όχι μόνο αυτό, αλλά επίσης έχουν φορτώσει με ΕΝΦΙΑ τους ανέργους και τους πολύτεκνους. Ο νομοθέτης δηλαδή παριστάνει τον τυφλό χωρίς διάκριση μεταξύ των φορολογουμένων ανάλογα με το εισόδημα ή την αξία των φορολογουμένων ακινήτων τους.
Το άρθρο 17 του Συντάγματος προστατεύει περαιτέρω το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και αναφέρει ότι κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ορίζει ο νόμος. Ακόμα και το άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου όριζει ότι κάθε πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύϊ νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φάρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων.
Με τις διατάξεις αυτές με τις οποίες κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, αναγνωρίζεται παράλληλα η εξουσία των Κρατών προς επιβολή φόρων και θέσπιση μέτρων προς εξασφάλιση της καταβολής τους. Τα Κράτη διαθέτουν ευρύτατη εξουσία ως προς τον προσδιορισμό των φόρων και τους τρόπους εισπράξεως τους κατ` εκτίμηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους. Όμως, εφόσον η επιβολή φορολογίας αποτελεί επέμβαση στην περιουσία του προσώπου, πρέπει η σχετική ρύθμιση να αποτελεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος και των επιταγών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την έννοια της ύπαρξης αναλογίας μεταξύ χρησιμοποιουμένων μέσων και επιδιωκομένων σκοπών, ενόψει μάλιστα και της, κατά το χρόνο θέσπισης της ως άνω φορολογικής διάταξης, ιδιαιτέρως δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας (συνεχούς μείωσης μισθών και συντάξεων και επιβολής αλλεπαλλήλων φορολογικών βαρών επί εισοδημάτων και περιουσιών). 
Εδώ τίθεται και θέμα παραβίασης της αρχής αναλογικότητας που καθιερώνει το Σύνταγμα μας. Η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ , παράλληλα προς υφιστάμενους άλλους φόρους (π.χ. φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ..) θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας . Έτσι έκρινε και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο με την απόφασή του στις 22 Ιουνίου 1995 ότι η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας, παραλλήλως προς άλλους υφισταμένους φόρους, δεν πρέπει να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι ο φόρος πρέπει να μπορεί να καταβάλλεται ετησίως από τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την περιουσία αυτή.

* ο Καδήρ Αϊκούτ είναι δικηγόρος
https://curia.gr/


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψη σας και ότι θέλετε χωρίς ύβρεις.

Συνολικές προβολές σελίδας

facebook